Код. Наименование на учебната дисциплина

Клинична  психология

Титуляри на курса: доц. д-р Павлина Петкова; доц. д-р Добринка  Божинова

 

 

Вид на дисциплината

Задължителна

Образователно-квалификационна степен

бакалавър

Година на обучение

4

Семестър

Седми и осми

 

Кредити

10

Хорариум

60 ч лекции; 60 ч практика

Форма на обучението

Лекции и практика

 

Език на обучението

български

Методи на оценяване – реферати като текуща оценка и писмен изпит

 

 

Предварителни изисквания

Основни психологични теории за личността и психопатология

Цели на курса

Обучителният модул по клинична психология в бакалавърската програма по психология има за цел изграждането на знания и умения, чрез които психолозите ще могат да извършват основни психологични оценки в областта на психичните и телесни болести, както и да оказват психологична подкрепа на пациентите. Психолозите с бакалавърска степен ще придобият основни умения за работа в мултидисциплинарен екип с лекари, сестри, социални работници и други.

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Теми:

1.       Клиничната психология като професия, история на възникване; цели и задачи; взаимодействие с други науки и професии; етични аспекти

2.       Психодиагностични методи в клиничната психология -  тестово изследване и наблюдение в клинико-психологичната практика

3.       Интервюирането в клинико-психологичната практика – видове интервю; комуникация при интервю; стъпки на интервю и задачи на психолога; видове въпроси при интервю

4.       Психодиагностични тестове за изследване на когнитивни процеси и интелект в клиничната практика

5.       Психодиагностични тестове за изследване на личността в клиничната психология

6.       Психосоматично направление. Психологични теории за взаимовръзката личност - болест и подходи за консултиране

7.       Психологично консултиране при соматично болен -  консултиране при загуба на здраве, хронична болка, инвалидизиране

8.       Разстройства на адаптацията на личността при стрес. Кризисна интервенция

9.       Клинична работа в мултидисциплинарен екип

10.   Приносът на теориите на Фройд за психологичното консултиране и психотерапия

11.   Съвременни школи в психодинамичното направление в клиничната психология и  психотерапия

12.   Когнитивно-поведенческото направление в клиничната психология

13.   Групова психотерапия

14.   Фамилна психотерапия и семейно консултиране

15.   Клинико-психологично консултиране при зависимости

16.   Клинико-психологичното консултиране при нарушения на личностовото развитие и неадаптивно поведение в детско-юношеска и млада възраст

17.   Клинико-психологичното консултиране в зряла възраст при житейски затруднения и кризи в социалната реализация

18.   Клинико-психологичното консултиране в третата възраст

 

 

Препоръчана литератураa

 

Блейхер В.М. – Клиническая патопсихология, Ташкент, “Медицина” 1976

Бренер Ч. – Психоанализа. Основен курс, С., “Отворено общество”, 1993

Ериксон Е. – Идентичност, младост и криза, С., “Наука и изкуство” , 1996

Кокошкарова А. - Психологичното изследване на личността в клиничната практика. С., Медицина и физкултура, 1984

Гилбърт П. – Как да преодолеем депресията. Наръчник за самопомощ, изд. Ciela, 1997

Фройд З. – Отвъд принципа на удоволствието, С., “Наука и изкуство”, 1992

Фрой З. – Психоанализата, С., “Евразия”, 1993

Фройд З. – Неврозите, С., “Евразия” 1993

Фройд А. – Егото и защитните механизми, С., Лик, 2000

Карвасарский Б.Д. – Медицинская психология, М., “Медицина” 1982

Мечков К. – Медицинска психология, В.  Търново, “ПИК”, 1995

Практическа психосоматична медицина – под редак.  на Вл. Иванов, С., “Знание” ЕООД, 1999

Третата възраст – под редак.  на Г. Йолов, С. “Наука и изкуство” 1982

Nietzel M., Bernstein D., Milich R. - Introduktion to  Clinical  Psychology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,  1991

Taylor S. – Health Psychology, New York, “Random House”, 1986

Wilkinson J., Campbell E. – Psychology in Counselling and Therapeutic Practice, John Wiley &sons, Chichester-New York-Weinheim-Toronto, 1997