Код. Наименование на учебната дисциплина

Психология на личността

Титуляр на курса

Гл. ас. д-р Жорж Балев

Вид на дисциплината

задължителна

Образователно-квалификационна степен

бакалавър

Година на обучение

втора

Семестър

Трети и четвърти

Кредити

 10

Хорариум

60 часа лекции и 60 часа упражнения

Форма на обучение

редовна

Език на обучението

български

Форми на контрол

изпит

 

Предварителни изисквания

 

Цели на курса

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Съдържанието на курса е разпределено в 18 теми. В програмата са включени основните проблемни области в психологията на личността, разделени в шест основни раздела:

I. Методология на психологията на личността

II. Модели в психологията на личността

III. Теории за личността

IV. Личностово-психологически механизми на регулация и саморегулация на поведението

V. Диференциално-психологически подход към личността

VI. Разстройства на личността

 

Тематичен план

I. Методология на психологията на личността

 

1 тема.

Предметна област на психологията на личността

· източници и развитие на психология на личността

· специфика спрямо останалите психологически дисциплини

· личностово-психологическото познание

· дефиниции (подходи към дефинициите на личността в психологията)

 

2 тема.

Методи и измерване в психологията на личността

· изследователски подходи

· критерии за обективност

· модели на личностово-психологическо измерване

· измервателни инструменти

 

 

II. Модели в психологията на личността

 

3 тема.

Модели на личността

· експлицитни подходи в моделирането на личността

· имплицитни подходи в моделирането на личността

 

4 тема.

Синтезът на експлицитните и имплицитните подходи към личността

· пет-факторната теория за личността

 

5 тема.

Личност и поведение

· проблемът за консистентността в психологията на личността

· диспозиционен подход и ситуационизъм

· интеракционизъм

 

 

III. Теории за личността

 

6 тема.

Психоанализа:

· Структура на личността в психоанализата на З. Фройд

· Аналитичната психология на К. Юнг

· Индивидуалната психология на А. Адлер

· Неврозите и личностното израстване в теорията на К. Хорни

· Обществото и личността в теорията на Е. Фром

· Междуличностната теория на Х. Съливан

· Психология на "Аз-а" в теорията на Е. Ериксън

 

7 тема.

Теории за личностните черти:

· Теория за чертите на Г. Олпорт

· Телосложение и личност - типологиите на Е. Кречмер и У. Шелдън

· Персонологията на Х. Мърей

· Факторната теория на Р. Кетъл

· Факторната теория на Х. Айзенк

· Петфакторен модел за личността

 

8 тема.

Бихевиористки подход:

· Теория на Б. Скинър за оперантното обуславяне

· Теорията за стимулите и реакциите на Дж. Долард и Н. Милър

· Когнитивният бихевиоризъм на Дж. Ротер

· Ситуационизмът на У. Мишел

· Теория за социалното научаване на А. Бандура

· Теория за усвоената безпомощност на М. Селигман

 

9 тема.

Хуманистична психология:

· Теория за себеактуализацията на А. Маслоу

· Теория за себеактуализацията на К. Роджърс

 

10 тема.

Когнитивни подходи към личността:

· Теория за полето на К. Левин

· Атрибутивни теории на Ф. Хайдер, Х. Кели

· Психология на личните конструкти на Дж. Кели

· Теория за когнитивния дисонанс на Л. Фестинджър

 

11 тема.

Личността в марксистката психология:

· обществените отношения и формирането на личността

· комплексен подход в изследването на личността

 

IV. Личностово-психологически механизми на регулация и саморегулация на поведението

 

12 тема.

Потребностно-мотивационни механизми:

· потребностите - подходи, класификация, динамика

· емоции и емоционална регулация

· мотиви и мотивационен процес; оптимум на мотивацията

 

13 тема.

Установъчни и атитюдни механизми на регулация на поведението:

· проблемът за установката - грузинската школа

· "съзнателно-безсъзнателно" в психичната регулация на поведението

· когнитивни, афективни и поведенчески компонененти на нагласата

· нагласи и поведение

 

14 тема.

Регулативни функции на Аз-образа и самооценката:

· структура на Аз-образа

· Аз-образ и самооценка

· социална среда, Аз-образ и самооценка

 

V. Диференциално-психологически подход към личността

 

15 тема.

Когнитивни диференциално-психологически характеристики на личността:

· Зависимост - независимост от полето

· Атрибутивен стил

 

16 тема.

Емоционално-поведенчески характеристики на личността:

· Темперамент

· Агресивност

· Внушаемост

 

VI. Разстройства на личността

 

17 тема.

"Здравата личност" в психологията на личността.

· критерии за "здрава личност"

· психическо здраве и личност

 

18 тема.

Разстройства на личността

· класификации на личностовите разстройства

· категориални и дименсионални подходи към личностовите разстройства

 

Препоръчителна литература

 

Адлер А. (1995). Човекознание: увод в индивидуалната психология. Евразия

 

Айзенк Х. Ю. (ред.) (1987). Модел за личност. София: Наука и изкуство

 

Ананиев Б. (1976). Човекът като предмет на познанието. София: Наука и

изкуство

 

Андреева Л. (1998). Социално познание и междуличностно взаимодействие. София

 

Арънсън Е. (1984). Човекът - социално животно. София: Наука и изкуство

 

Балев Ж. (1992). Адаптация на Скала за Детска Аз-концепция на Пиърс и Харис в горна училищна възраст. Годишник на Софийския университет, том 85, кн. Психология, 205-238. София: Университетско издателство

 

Балев Ж. (1992). Измерване на неклиничната депресивност в горна училищна възраст: Конфирматорен анализ на алтернативни факторни модели. Българско списание по психология, 3, 29-54

 

Балев Ж. (1998). Личностен въпросник на Х. Айзенк - Детска форма

(EPQ-Junior): Адаптация и стандартизационни процедури за прилагането му в България. Годишник на Софийския университет, кн. Психология. София: Университетско издателство (под печат)

 

Бернс Р. (1986). Развитие Я-концепции и воспитание. Москва: МГУ

 

Блейхер, В., Бурлачук, Л. (1987). Психологическая диагностика интеллекта и личности. Киев

 

Величков А. (1989). Личност и вътрешна мотивация. София

 

Величков А., Лукарски Г., Радославова М., Русева Л., Генова С. (1987).

Метод за измерване локализацията на контрола: Конструиране, устойчивост и конструкт-валидност. Психологически изследвания, 1

 

Величков А. (1997). Съвременни тенденции в психологията на личността.

Българско списание по психология, Nо. 1, 3-21

 

Георгиева Р. (1997). Личностно-центрираният подход на Карл Роджерс -

хуманизъм на практика. 25 години Институт по психология - юбилеен сборник. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В. Я. (ред.) (1982). Психология индивидуальных различий. Тексты. МГУ

 

Дилова М. (1987). Аз-образът като психологически конструкт. Психологически изследвания, 2

 

Ериксън Е. (1996). Идентичност - младост и криза. София: Наука и изкуство

 

Зейгарник Б. В. (1980). Теория личности Курта Левина. Москва: МГУ

 

Изард, К. (1980). Эмоции человека. Москва: МГУ

 

Калчев П., Калчева С., Бурушкина Ж., Хорозова П. (1995). Българска

адаптация на въпросника на Coolidge за личностни разстройства (CATI) - надеждност на скалите. Българско списание по психология, Nо. 4, 5-18

 

Келли Дж. (2000). Теория личности - психология личных конструктов.

Санкт-Петербург: "Речь"

 

Кон И. (1980). Откритието на Аз. София: Наука и изкуство

 

Кон И. (1981). Психология половых различий. Вопросы психологии, Nо. 2,

47-57.

 

Кречмер Э. (1995). Строение тела и характер. Москва: "Педагогика-пресс"

 

Левин К. (1980). Топология и теория поля. Хрестоматия по истории

психологии, ред. П. Я. Гальперин, А. Н. Ждан, Москва: МГУ

 

Левин К. (1980). Определение понятия "поле в данный момент". Хрестоматия по истории психологии, ред. П. Я. Гальперин, А. Н. Ждан, Москва: МГУ

 

Леонгард К. (1989). Акцентуированные личности. Выша школа: Киев

 

Ломов Б.Ф., Абульханова К.А. (ред.) (1989). Психология личности в

социалистическом обществе. Москва: "Наука"

 

Массен П., Дж. Конджер, Дж. Каган, А. Хьюстон (1987). Развитие личности ребенка. Москва: "Прогресс"

 

Маслоу А.Г. (1997). Дальные пределы человеческой психики. "Евразия"

 

Международна класификация на болестите - 10 ревизия (1992). Глава V -

психични и поведенчески разстройства. София: Програма за комплексно изследване на човека и мозъка. Център за сътрудничество със СЗО по проблемите на психичното здраве

 

Международна класификация на болестите - 10 ревизия (1992). Психични и поведенчески разстройства - допълнение. София: Център за сътрудничество със СЗО по проблемите на психичното здраве

 

Николов М. (1992). Скала L от Личностния въпросник на Айзенк и

диагностиката на личността. Българско списание по психология, Nо. 1, 10-19

 

Николов М., В. Христева (1997). Валидизационно изследване на Въпросник за внушаемост В-III с карта 12М от Тематичен аперцептивен тест (ТАТ). Българско списание по психолагия, Nо. 1, 81-93

 

Обуховски К. (1981). Психология на човешките стремежи. София: Наука и изкуство

 

Паспаланов И., Щетински Д. (1985). Конструиране и валидизация на българска скала за потребност от постижения. Годишник на СУ. Книга "Психология", т. 78

 

Паспаланов И., Щетински Д., С.Б. Айзенк (1984). Българска адаптация на

личностния въпросник на Х. Айзенк. сп. Психология, Nо. 5, 279-292

 

Петренко В., Михайлов Д. (1989). Психосемантично изследване на социалните стереотипи у студенти от столицата и от провинцията. Психология, Nо. 2, 28-36

 

Рейковски Я. (1980). Експериментална психология на емоциите. София, Наука и изкуство

 

Роджерс К. (1994). Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва: Изд. группа "Прогресс" "Универс"

 

Сев Л. (1972). Марксизмът и теорията на личността. София: Партиздат

 

Скинър Б. (1996). Отвъд свободата и достойнството. София: Наука и изкуство

 

Текстове към курс PSY.211.COG: Психология на внушението, на разположение в библиотеката на Нов български университет

 

Тодоров В. (1997). Към проблема за описанието на личността: петфакторен модел. 25 години Институт по психология - юбилеен сборник. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

Томашевски Т. (1989). Основни идеи на съвременната психология. София: Наука и изкуство

 

Узнадзе Д. Н. (1985). Установка. Поведение. Дейност. София: Наука и

изкуство

 

Усманов В. (гл. ред.) (2000). Психология личности в трудах зарубежных

психологов - хрестоматия. Санкт-Петербург: "Питер"

 

Фресс, П., Пиаже, Ж. (ред.) (1975). Экспериментальная психология", вып. V, Москва: "Прогресс"

 

Фройд З. (1990). Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство

 

Фройд З. (1997). Аз и то. Eurasia

 

Фром Е. (1998). Бягство от свободата. София: Изд. Захарий Стоянов

 

Хекхаузен Х. (1986). Мотивация и деятельность. Москва. Том 1, 2.

 

Холл К.С., Линдсей Г. (1997). Теории личности. Москва: "КСП+"

 

Хорни К. (1998). Основи на психоанализа. Imago Mundi

 

Хьелл Л., Зиглер Д. (1997). Теории личности. Санкт-Петербург: "Питер"

 

Щетински Д., Гугулянова Б., Минчева Л., Хаджийолова Й. (1992). Надеждност на въпросника на Дженкинс за оценка на поведение тип А за български условия. Българско списание по психология, Nо. 2, 88-98

 

Щетински Д., Гугулянова Б. (1993). Аспекти на валидност на българската

версия на оценка на поведение тип А (JAS). Българско списание по психология, Nо. 2, 76-91

 

Юнг К.Г. (1993). Избрано - книга първа. Плевен: Евразия-Абагар

 

Юнг К.Г. (1993). Избрано - книга втора. Плевен: Евразия-Абагар

 

Юнг К.Г. (1994). Избрано - книга трета. Плевен: Евразия-Абагар

 

Юто М. (1994). Върху някои въпроси свързани с когнитивните стилове.

Българско списание по психология, Nо. 4, 3-19

 

Allport G. (1937). Personality. A psychological interpretation.

 

Bandura A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, New York:

Prentice-Hall

 

Byrne B., Baron P., & B.Balev J. (1996). The Beck Depression Inventory:

Testing for its factorial validity and invariance across gender for

Bulgarian nonclinical adolescents. Personality and Individual Differences, 21, 641-651.

 

Byrne B., Baron P., & B.Balev J. (1998). The Beck Depression Inventory: A

cross-validated test of second-order factorial structure for Bulgarian

Adolescents. Educational and Psychological Measurement. 1, 118-132.

 

Cattell R.B. (1957). Personality and motivation structure and measurement.

New York: Harcourt Brace Jovanovich

 

Cattell R.B., Dreger R.M. (eds.) (1977). Handbook of Modern Personality

Theory. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, New York: John Wiley and sons

 

Ewen R.B. (1993). An Introduction to Theories of Personality. Hillsdale:

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers

 

Eysenck H.J. (1982). Personality, Genetics and Behavior: Selected Papers.

New York: Praeger

 

Hall C. S. & Lindzey. G. (1978). Theories of personality. New York: Wiley.

 

Hall C.S., Lindsey G. (1985). Introduction to Theories of Personality. New

York: John Wiley and Sons, Inc.

 

Hampson S. E. (1990). The construction of personality. An Introduction.

(2nd ed.) London: Routledge

 

Hersen M. & Turner S.M. (Eds.) (1991). Adult psychopathology and diagnosis.

(2nd ed.) John Wiley & Sons, Inc.

 

John O. (1990). Taxonomy of personality descriptors. In L. A. Pervin (Ed.), Handbook of personality.

 

Lazarus R.S., Opton E.M., Jr. (1967). Personality: selected readings.

London: Penguin Books

 

Mancuso J.C., Shaw M.L.G. (eds.) (1988). Cognition and Personal Structure. New York: Praeger

 

Maslow A.H. (1987). Motivation and Personality. New York: Harper and Row, Publishers, Inc.

 

Mischel W. (1968). Personality and assessment. NY: Wiley

 

Millon T. (1990). The disorders of personality. In L. A. Pervin (Ed.),

Handbook of personality.

 

Murray H.A. (1962). Explorations in Personality. New York: Science

Editions, Inc.

 

Nunnally J. Jr.(1970). Introduction to psychological measurement.

McGraw-Hill Book: London.

 

Pervin L.A. (1993). Personality: Theory and Research. New York: John Wiley

and Sons, Inc.

 

Schultz D. (1990). Theories of personality. Pacific Grove, CA: Brooks &

Cole Publ. Company.

 

Rorer L. (1990). Personality assessment. In L. A. Pervin (Ed.), Handbook of

personality.

 

Sullivan H.S. (1947). Conceptions of Modern Psychiatry. Washington: The

William Alanson White Psychiatric Foundation

 

Weiner B. (1990). Attributions in personality psychology. In L. A. Pervin

(Ed.), Handbook of personality.

 

Weitzenhoffer A.M. (1953). Hypnotism: An Objective Study in Suggestibility.

New York: John Wiley & Sons, Inc.